HomeContact
Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie
Ostatnie Obrazy
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 6

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2,411
Najnowszy użytkownik: EllAttilm
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
2021.03.08 Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie (www.spmiernow.pl).
- Data publikacji strony internetowej: 2015
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-03-2021

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie jest
częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo gdyż były skanowane;
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis oraz pełnych opisów alternatywnych;
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
- strona nie posiada audiodeskrypcji dla osób niedowidzących.


UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ:
-osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
- na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;
- linki otwierają się w tym samym oknie.

Zmiana rozmiaru strony: Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
- Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok;
- Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kamińska, joannagieron@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3562135. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
28-425 Złota
Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie
E-mail: spmiernow@wp.pl
Strona internetowa: www.spmiernow.pl

Wersja mobilna serwisu:
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna:
Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie mieści się w budynku pod adresem Miernów 85, 28-425 Złota. Nie jest on w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przed wejściem do budynku szkoły nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, a schody prowadzące na piętro nie są dostosowane również do takiej możliwości. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Koło budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie znajduje się duży parking, na którym mogą swobodnie zaparkować osoby z niepełnosprawnościami, choć nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.